DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Dom Dziecka w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Dziecka w Orzeszu.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia z galerii nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, co wynika ze specyfiki skryptów generujących te galerie,

 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł.

UŁATWIENIA ZWIĘKSZAJĄCE STATUS DOSTĘPNOŚCI

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

 • podwyższony kontrast,

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 • skala szarości, podświetlane linki,

 • dynamiczna mapa strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kuchna, ddzorzesze@tlen.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 723-14-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1.  Do budynku prowadzą trzy wejścia.Do wejścia nr 1 oznaczone jako wejście główne prowadzą schody.Wejście nr 2 (przystosowane również dla osób niepełnosprawnych) znajduje się na poziomie 0, natomiast wejście nr 3 znajduje się na poziomie wejścia głównego, do którego również prowadzą schody.

 2. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie, wchodząc wejściem nr 2 do budynku.

 3. W Domu Dziecka nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

 4. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób na wózkach. Na 1 piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku Domu Dziecka.

 6. Parking Domu Dziecka znajduje się z przodu budynku.

 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 8. W Domu Dziecka nie ma pętli indukcyjnych.

 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 10. W Domu Dziecka nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.