Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ((Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Dziecka w Orzeszu, reprezentowana przez Dyrektora.

2. „Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ddzorzesze@tlen.pl lub przesyłając korespondencję na adres Domu Dziecka w Orzeszu z dopiskiem „IOD”.”

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e; art. 9 ust. 2 lit. b, c i h oraz art. 10 RODO oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do realizacji ustawowych zadań Domu Dziecka są zbierane i wykorzystywane w celu zapewnienia całodobowej opieki, oraz zaspakajania potrzeb bytowych, edukacyjnych i społecznych, na poziomie obowiązujących standardów.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz sprostowania.

7. Dom Dziecka w Orzeszu nie stosuje zautomatyzowanych technik przetwarzania danych – profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia.

10. Powyższe dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

11. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa.